pH (pH)

Average 8.34
Range .7
Max 8.8
Min 8.1
High 8.5
Low 7.7
Target 8.1
Date Value
Nov 18, 2021 21:22 8.8 pH
Oct 7, 2021 20:11 8.5 pH
Jul 16, 2021 19:59 8.4 pH
May 12, 2021 22:13 8.3 pH
Apr 21, 2021 22:29 8.3 pH
Mar 26, 2021 00:53 8.2 pH
Mar 10, 2021 00:18 8.1 pH
Nov 30, 2020 23:31 8.1 pH
Import