8.1 dKH
 
Nov 18
Alkalinity
0.00 ppm
 
Nov 21
Ammonia
370 ppm
 
Nov 18
Calcium
1520 ppm
 
Nov 18
Magnesium
0.00 ppm
 
Nov 18
Nitrate
0.00 ppm
 
Nov 18
Nitrite
8.2 pH
 
Nov 21
pH
0.08 ppm
 
Nov 18
Phosphate
1.0245 SG
 
Nov 18
Salinity
0.00 ppm
 
Sep 11
TDS
76.2 F
 
Nov 18
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
pH
ppm
SG
ppm
F
Nov 21 Sat 0.00 8.2
Nov 18 Wed 8.1 0.00 370 1520 0.00 0.00 8.2 0.08 1.0245 76.2
Nov 17 Tue 8.4 0.08
Nov 15 Sun 10.9 0.00 380 1320 0.00 0.00 8.2 0.08 1.0245 77.6
Nov 3 Tue 8.1 0.00 390 1480 0.00 0.00 8.2 0.08 1.0245 77
Nov 2 Mon 8.4 0.00 370 1600 2 0.00 8.4 1.025 77.6
Oct 29 Thu 0.00
Oct 25 Sun 7.8 0.00 370 1480 2 0.00 8.2 77
Oct 22 Thu 8.1 0.00 370 1320 2 0.00 8.2 0.08 1.025 77.7
Oct 17 Sat 8.4 0.00 500 1600 0.00 0.00 8.2 0.10 1.026 76.9
Oct 11 Sun 8.7 0.00 380 1480 0.00 0.00 8.2 0.05 1.025 77.2
Oct 2 Fri 8.4 0.00 400 1480 1 0.00 8.4 1.0255 77
Sep 27 Sun 7.6 0.00 400 1480 0.01 0.00 8.2 1.025 77.3
Sep 23 Wed 8.7 0.00 400 1520 0.00 0.00 8.2 77
Sep 20 Sun 8.1 0.00 410 1520 0.00 0.00 8.2 1.025 77.3
Sep 17 Thu 7.8 0.00 390 1600 0.00 0.00 8.1 1.0255 76.3
Sep 15 Tue 7.3 0.00 410 1480 1 0.00 8.2 1.025 77.3
Sep 14 Mon 0.00
Sep 11 Fri 8.1 0.00 420 1440 0.00 8.2 1.0255 0.00 77
Sep 8 Tue 9.5 0.05 400 1480 2 0.00 1.026 76.2
Sep 7 Mon 7.0 0.05 400 1560 0.00 0.00 8.1 1.026 77
Sep 5 Sat 8.1 0.03 410 1600 0.00 0.00 8.2 1.0255 0.00 76.9
Sep 3 Thu 8.1 0.00 400 1560 0.00 0.00 8.0 1.0255 77.3
Sep 1 Tue 8.4 0.00 410 1440 2 0.00 8.2 1.026 77
Aug 29 Sat 8.4 0.05 420 1480 2 0.00 8.2 1.026 77
Aug 28 Fri 1.0245
Aug 26 Wed 8.7 0.00 400 1520 2 8.2 1.025 77.3
Aug 24 Mon 9.0 0.10 390 1480 2 0.00 8.2 1.025 77.3
Aug 23 Sun 0.07 1.025 77.3
Aug 22 Sat 0.10 8.2 1.025 77
Aug 20 Thu 9.2 0.15 460 1600 8.2 35 77.5
Aug 19 Wed 0.05 1 0.00 8.4 1.03 78
Aug 18 Tue 0.05 2 0.00 8.4 35 77
Aug 17 Mon 6.7 0.05 400 1400 2 0.00 8.2 1.026 76.6
Aug 16 Sun 0.90 8.2 1.026 77.7
Aug 15 Sat 8.0 0.80 8.0 1.026 77.9
Aug 14 Fri 0.40 8.6 1.026 77.5
Aug 13 Thu 4.0 0.40 0.00 0.00 8.2 77.3
Aug 12 Wed 0.20 8.2 1.026 76.7