0.00 ppm
 
Jul 20
Ammonia
0.00 ppm
 
Jul 20
Nitrate
2 ppm
 
Nov 18
Nitrite
324 mV
 
Sep 28
ORP
7.93 pH
 
Sep 28
pH
30.6 ppt
 
Sep 28
Salinity
76.9 F
 
Sep 28
Temperature
ppm
ppm
ppm
mV
pH
ppt
F
Sep 28 Wed 324 7.93 30.6 76.9
Sep 21 Wed 330 7.9 30.6 77.2
Sep 6 Tue 326 7.87 30.3 76.9
Aug 31 Wed 327 7.9 30.4 78.7
Aug 11 Thu 334 7.86 29.4 78.6
Aug 2 Tue 321 7.8 29.4 81.1
Jul 28 Thu 336 7.76 28.8 80.1
Jul 21 Thu 333 7.76 29.3 79.1
Jul 7 Thu 331 7.84 28 77.8
Jun 14 Tue 313 7.84 30.2 78.4
May 6 Fri 299 7.82 30.8 84.2
Apr 21 Thu 285 7.86 31.3 77.3
Apr 14 Thu 291 7.61 31.7 77.9
Apr 7 Thu 283 7.84 31.8 78.3
Mar 30 Wed 273 7.84 31.9 78.1
Mar 24 Thu 263 7.93 32.2 79.2
Mar 17 Thu 274 7.74 32.3 78.7
Mar 3 Thu 257 7.98 32.5 77.5
Feb 17 Thu 252 7.77 33.2 77
Feb 10 Thu 232 7.73 33 80.2
Feb 3 Thu 263 7.61 33.4 79.7
Jan 29 Sat 246 7.76 33.4 76
Jan 20 Thu 268 7.68 32.4 77.5
Jan 14 Fri 278 7.74 34.4 78.1
Jan 6 Thu 293 7.56 34.3 77.4
Dec 29 Wed 284 7.5 31.01 78.6
Dec 23 Thu 231 7.96 33.1 75.4
Nov 24 Wed 247 7.74 33.4 78.3
Nov 18 Thu 240 7.76 33 77.5
Nov 4 Thu 253 7.8 69.5
Oct 28 Thu 34
Oct 12 Tue 31
Sep 14 Tue 255 7.7 80.4
Sep 7 Tue 252 7.71 79.2
Aug 24 Tue 244 7.71 30 80.1
Aug 17 Tue 249 7.77 80.1
Aug 10 Tue 249 7.7 30 80.9
Aug 3 Tue 258 7.78 30 79
Jul 27 Tue 249 7.76 80.4
Jul 20 Tue 0.00 0.00 249 7.75 34 80.5
Jun 22 Tue 255 7.77 35 80.6
Jun 15 Tue 246 7.76 81.7
Jun 9 Wed 250 7.75 80.6
Jun 1 Tue 253 7.76 78.9
May 18 Tue 0.25 0.00 242 8.4 35 78.5
Apr 27 Tue 259 7.74 77.6
Apr 20 Tue 5 20 239 7.78 30 77.5
Apr 13 Tue 248 7.69 36 78.1
Mar 30 Tue 247 7.72 35 78.1
Mar 9 Tue 257 7.7 35 77.5
Feb 23 Tue 258 7.76 34 77.7
Feb 17 Wed 258 7.73 36 77.7
Feb 9 Tue 257 7.72 35 77.1
Feb 2 Tue 231 7.75 36 77.4
Jan 28 Thu 244 7.74 34 77.3
Jan 12 Tue 271 7.74 35 77.1
Jan 6 Wed 283 7.75 35 77.1
Jan 2 Sat 298 7.75 32 77
Dec 15 Tue 203 7.79 33 77.5
Nov 18 Wed 0.00 10 2 172 38 79.4
Nov 13 Fri 0.00 10 2 152 8.2 38 77.6