12 Fish

2   black tetra Gymnocorymbus ternetzi
3   molly Poecilia latipinna
3   neon tetra Paracheirodon innesi
  otto Otocinclus affinis
3   rosy barb Puntius conchonius