8.4 dKH
 
Nov 19
Alkalinity
0.00 ppm
 
Aug 26
Ammonia
440 ppm
 
Nov 17
Calcium
1410 ppm
 
Nov 17
Magnesium
0.00 ppm
 
Nov 17
Nitrate
0.00 ppm
 
Aug 30
Nitrite
435 mV
 
Nov 17
ORP
8.27 pH
 
Nov 17
pH
0.00 ppm
 
Nov 19
Phosphate
0 ppb
 
Nov 19
Phosphorus
35.4 ppt
 
Nov 17
Salinity
77.6 F
 
Nov 9
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
mV
pH
ppm
ppb
ppt
F
Nov 19 Tue 8.4 0.00 0
Nov 17 Sun 7.6 440 1410 0.00 435 8.27 0.00 1 35.4
Nov 9 Sat 7.8 450 1500 2 7.94 0.01 2 77.6
Nov 4 Mon 8.3 2 429
Nov 2 Sat 8.3 450 1500 10 8.03 0.00 1 36.4 77.7
Oct 31 Thu 8.3
Oct 30 Wed 7.9 1440 25 368 8.12 0.02 7 35.3 77.7
Oct 28 Mon 8.2 440 25 0.04 13
Oct 27 Sun 8.1 425 1500 25 0.04 16
Oct 26 Sat 310
Oct 23 Wed 0.03 12
Oct 19 Sat 8.6 1 0.00 0
Oct 18 Fri 8.6 440 1410 8.28 0.03 10
Oct 13 Sun 8.6 450 1440 1 380 8.0 0.01 6 78
Oct 11 Fri 8.6 460 1470 1 0.04 14
Oct 7 Mon 8.6 0.08 26
Oct 6 Sun 0.04 14
Oct 5 Sat 0.08 27
Oct 4 Fri 8.2 0.50 0.01 6
Sep 30 Mon 7.8 0.00 0
Sep 28 Sat 8.3 470 1500 0.50 0.07 23
Sep 21 Sat 1
Sep 20 Fri 7.3 470 1470 0.09 30
Sep 9 Mon 0.03 9
Sep 8 Sun 7.9 480 1500 2 8.16 0.05 18 35.9 80
Sep 7 Sat 6.9 8.1 0.18 60 36.3 81.2
Aug 31 Sat 0.01 5
Aug 30 Fri 450 3 0.00
Aug 29 Thu 7.9 0.08 27
Aug 26 Mon 8.2 0.00 430 1470 3 301 7.97 0.12 39 34.7 79.7
Aug 15 Thu 8.0 0.08 26 34.6 80
Aug 13 Tue 8.2 410 1410 2 8.0 0.19 66 34.5 80
Aug 10 Sat 8.1 430 1440 1 0.11 37 34.4 80
Aug 4 Sun 8.4 0.14 45
Aug 3 Sat 8.8 8.0 0.04 16 34.4 79
Aug 2 Fri 7.8 440 1440 3
Jul 28 Sun 8.4 440 8.0 33.5 79
Jul 27 Sat 8.4 420 1440
Jul 26 Fri 7.8 0.02 7
Jul 21 Sun 8.3 440 1440 8.0 0.23 75 78
Jul 20 Sat 8.3 1
Jul 19 Fri 7.9 8.2 0.07 22 34 80
Jul 14 Sun 8.4
Jul 13 Sat 8.4
Jul 12 Fri 7.9 440 1470 3 0.04 15
Jul 8 Mon 8.7 0.08 26
Jul 7 Sun 8.3 445 1500 8.2 0.10 34
Jul 6 Sat 8.1 3 8.1 0.07 23 34 80
Jul 3 Wed 8.3
Jun 29 Sat 8.1 465 1455 1 8.1 0.01 4 80
Jun 23 Sun 7.6 0.00 445 3 8.0 0.00 1 35 78.5
Jun 15 Sat 5 8.2 0.05 15 35 80.8
Jun 8 Sat 8.5 0.00 450 1 8.0 0.01 5 35 78
Jun 5 Wed 8.4 0.02 470 1350 3 8.0 0.00 0 35 80
Jun 3 Mon 8.5 0.00 460 1410 3 8.09 0.05 15 35 78
Jun 1 Sat 8.2 0.04 13
May 31 Fri 8.3 8.0 0.08 27 35 78
May 30 Thu 8.6 8.05 0.05 17 35 80
May 29 Wed 8.0 35 78
May 28 Tue 8.0 0.00 5 8.0 0.00 1 32
May 26 Sun 8.3 0.01 460 1320 5 0.00 8.0 0.01 3 32 78
May 24 Fri 0.02 480 0.00 7.9 0.05 18 32 78
May 3 Fri 7.9 0.00 470 1470 1 0.00 8.1 0.14 47
Apr 26 Fri 8.1 0.00 2 0.10 8.1 0.05 19 35 78
Apr 21 Sun 8.4 480 1440
Apr 20 Sat 8.0 0.00 460 1380 2 0.00 8.1 0.07 24 35 78
Apr 14 Sun 0.00 0.00 0.00 8.0 0.19 65 35 78
Apr 11 Thu 0.00 8.0 0.16 54 35 78
Apr 10 Wed 0.00 0.00 8.0 0.15 48 35 78
Apr 8 Mon 8.5 7.9 0.16 55 35 78
Apr 7 Sun 8.5 0.17 56 78
Apr 6 Sat 0.18 60
Apr 5 Fri 7.8 0.00 0.20 0.00 7.9 144 35
Apr 3 Wed 7.8 0.00 0.00 8.0 115 35 78
Apr 2 Tue 7.6 0.00 450 1320 100 2 7.9 0.45 143 35 78
Mar 28 Thu 0.00 450 1350 100 2 7.9 0.37 121 35 78
Mar 25 Mon 1320 35
Mar 21 Thu 7.8 0.20 460 1350 20 0.20 8.05 35 78
Mar 18 Mon 8.0 480 1410 10 0.10 8.0 35 78
Mar 13 Wed 0.20 2 0.10
Mar 9 Sat 8.4 0.15 1350
Mar 2 Sat 8.6