6.0 dKH
 
Jan 17
Alkalinity
0 mgL
 
Jan 17
Ammonia
7 dH
 
Jan 17
GH
25 ppm
 
Jan 17
Nitrate
0.00 ppm
 
Jan 17
Nitrite
6.8 pH
 
Jan 17
pH
25.1 C
 
Nov 12
Temperature
dKH
mgL
dH
ppm
ppm
pH
C
Jan 17 Sun 6.0 0 7 25 0.00 6.8
Nov 12 Thu 6.0 0 7 0.00 0.00 6.6 25.1
Oct 25 Sun 25.1
Oct 18 Sun 25.1
Oct 11 Sun 25.1
Oct 4 Sun 25.1
Sep 27 Sun 25.1
Sep 20 Sun 25.1
Sep 13 Sun 25.1
Sep 7 Mon 8.0 0 7 18 0.00 6.8
Sep 6 Sun 25.1
Aug 30 Sun 25.3
Aug 22 Sat 4.5 0 7 25 0.25 6.5 25.3
Aug 17 Mon 25.3
Aug 10 Mon 4.5 0 7 25 0.25 7.0 25.3
Aug 7 Fri 6.0 0 7 18 0.00 7.2
Aug 6 Thu 25.3
Aug 2 Sun 6.0 0 7 25 0.50 7.0
Jul 29 Wed 25.2
Jul 23 Thu 8.0 0 14 25 0.00 7.0 25.2
Jul 19 Sun 6.0 0 7 18 0.00 7.0 25.2
Jul 17 Fri 8.0 0 7 100 3.5 7.0 25.2
Jul 16 Thu 25.2
Jul 15 Wed 25.2
Jul 14 Tue 25.2
Jul 13 Mon 8.0 0.25 14 175 5 7.0
Jul 12 Sun 25.2
Jul 10 Fri 10.0 0.6 7 10 0.25 7.4 25.2
Jul 8 Wed 25.2
Jul 4 Sat 10.0 2.4 8 25 0.50 7.4
Jul 3 Fri 25.4
Jul 2 Thu 26.1
Jul 1 Wed 25.2
Jun 30 Tue 10.0 5 7 10 0.25 7.4 24.9
Jun 27 Sat 10.0 7 10 0.25 7.4
Jun 25 Thu 24.9
Jun 20 Sat 6.0 7 40 0.50 7.4 24.9
Jun 17 Wed 24.9
Jun 16 Tue 25
Jun 15 Mon 6.0 8 25 0.00 7.2 25
Jun 14 Sun 24.8