6.6 dKH
 
Nov 28
Alkalinity
0.00 ppm
 
Nov 11
Ammonia
425 ppm
 
Nov 21
Calcium
0.00 ppm
 
Nov 11
Nitrate
0.00 ppm
 
Nov 11
Nitrite
8.0 pH
 
Nov 11
pH
0.02 ppm
 
Nov 28
Phosphate
35 ppt
 
Nov 11
Salinity
25.6 C
 
Oct 9
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
ppm
pH
ppm
ppt
C
Nov 28 Tue 6.6 0.02
Nov 21 Tue 425 0.00
Nov 11 Sat 6.7 0.00 445 0.00 0.00 8.0 0.15 35
Oct 9 Mon 7.5 0.00 450 0.00 0.00 8.0 0.10 35 25.6
Sep 28 Thu 8.0 420 8.0 0.30 32 25.4
Sep 12 Tue 8.0 440 8.2 0.15 26.9
Sep 4 Mon 9.3 0.00 450 8.2 0.30 25.6
Aug 28 Mon 8.9 0.00 475 8.1 0.30 35 25.9
Aug 20 Sun 8.7 440 5 8.2 0.00
Aug 18 Fri 10.9 0.00 450 8.2 34 26.1
Aug 17 Thu 8.2 32 26.1
Aug 16 Wed 8.3 435 10 0.00
Aug 14 Mon 7.7 425 0.00
Aug 13 Sun 410
Aug 12 Sat 0.00 35
Aug 11 Fri 34
Aug 10 Thu 7.7 0.00 30 0.20
Aug 8 Tue 7.7 0.20 30 0.40 26.5
Aug 7 Mon 0.00 20 0.50
Aug 6 Sun 7.7
Aug 5 Sat 0.00 20 0.50
Aug 4 Fri 30 0.50
Aug 3 Thu 0.20 30 0.75 26.3
Aug 1 Tue 8.0 0.80 30 0.75 8.2 26.8
Jul 31 Mon 7.5 0.80 20 0.50 8.0 35 26.7
Jul 30 Sun 8.0 0.80 30 1 8.2 35 26
Jul 29 Sat 1.2 30 1
Jul 28 Fri 1.2 30 1
Jul 27 Thu 1.2 30 1
Jul 26 Wed 8.0 0.20 30 1 8.0 35
Jul 25 Tue 9.0 0.20 20 1 8.0
Jul 24 Mon 8.0 0.20 20 0.75 8.2
Jul 23 Sun 8.0 1.2 30 0.75 8.2 35 26
Jul 22 Sat 8.0 0.00 20 0.50 8.2 35
Jul 21 Fri 9.0 0.20 20 0.50 8.2 35 26
Jul 20 Thu 9.0 0.20 20 0.20 8.0 35
Jul 19 Wed 9.0 20 0.30 8.2 35
Jul 18 Tue 10.0 0.30 2 0.00 8.0 34 26
Jul 17 Mon 9.0 0.2 2 0.00 8.2 34 26
Jul 16 Sun 34 25
Jul 15 Sat 0