20 gallon Nano on Feb 9, 2019
trickystank 17 hours
ytateno 2 days
ventino 6 days
bochgarden 6 days
deitz 6 days