pH Parameters

Value Date
Wed Jan 28, 2015 01:11 8.1 pH
Tue Jan 27, 2015 06:40 8.08 pH
Sat Jan 24, 2015 03:29 8.22 pH
Fri Jan 23, 2015 02:56 8.11 pH
Thu Dec 18, 2014 16:24 7.9 pH
Mon Nov 24, 2014 02:07 8.1 pH
Thu Nov 13, 2014 02:53 7.6 pH
Mon Aug 11, 2014 00:44 8.2 pH
Mon Jul 28, 2014 03:40 8.3 pH
Wed Jul 9, 2014 23:51 7.8 pH
Mon Jun 30, 2014 23:19 8.3 pH
Wed May 7, 2014 05:18 8.2 pH
Wed Apr 30, 2014 03:54 8.2 pH
Tue Apr 29, 2014 04:04 8.2 pH
Fri Apr 25, 2014 18:19 8.2 pH
Wed Apr 9, 2014 18:16 8.2 pH
Sat Apr 5, 2014 00:37 8.2 pH
Wed Mar 26, 2014 15:01 8.0 pH
Thu Mar 20, 2014 01:34 8.0 pH
Wed Mar 12, 2014 01:34 8.1 pH
Import