8.5 dKH
 
Nov 23
Alkalinity
440 ppm
 
Nov 23
Calcium
8.1 ppm
 
May 31
KH
1350 ppm
 
Nov 23
Magnesium
7.7 ppm
 
Nov 23
Nitrate
8.3 pH
 
Nov 23
pH
0.08 ppm
 
Nov 23
Phosphate
1.025 SG
 
Nov 23
Salinity
dKH
ppm
ppm
ppm
ppm
pH
ppm
SG
Nov 23 Thu 8.5 440 1350 7.7 8.3 0.08 1.025
Nov 6 Mon 9.2 440 1410 10.1 8.3 0.11 1.024
Nov 2 Thu 7.9 420 1420 11.2 8.2 0.11 1.025
Oct 24 Tue 8.0 450 1350 6.5 8.3 0.00 1.026
Oct 13 Fri 9.7 440 1370 0.90 8.3 0.09 1.026
Oct 7 Sat 9.2 440 1380 1.9 0.08 1.026
Sep 26 Tue 9.0 420 1340 5 8.3 0.06 1.026
Sep 19 Tue 9.1 420 1440 7.2 8.3 0.11 1.026
Sep 15 Fri 9.0 8.3 1.024
Sep 11 Mon 9.4 430 1350 4 8.4 0.10 1.026
Sep 6 Wed 9.7 425 1380 11.5 8.3 0.15 1.026
Aug 30 Wed 9.2 400 1370 11.9 8.3 0.17 1.024
Aug 23 Wed 9.6 1370 8.3 1.024
Aug 18 Fri 9.1 450 1410 12.2 8.2 0.05 1.025
Aug 15 Tue 9.0 400 1280 3 8.1 0.05 1.024
Aug 11 Fri 8.8
Aug 10 Thu 8.8 1310 8.1
Aug 8 Tue 8.6 410 1260 9.3 8.1 0.04 1.024
Aug 3 Thu 8.1 410 1310 4 8.1 0.03 1.025
Jul 26 Wed 8.2 410 1280 10.5 8.4 0.12 1.025
Jul 21 Fri 7.5 400 1350 13.1 8.5 0.11 1.025
Jul 16 Sun 7.8 400 1260 8.5 1.025
Jul 12 Wed 7.9 11.3 8.4
Jul 8 Sat 8.2 8.2
Jul 6 Thu 7.5 400 1310 8.2 0.07 1.025
Jun 30 Fri 0.02
Jun 29 Thu 9.3 410 1310 5 8.3 0.05 1.025
Jun 23 Fri 9.8 430 1280 2 8.3 0.10 1.026
Jun 18 Sun 9.5 435 1350 2 8.3 0.10 1.025
Jun 14 Wed 9.3 420 1340 0.00 0.10 1.025
Jun 13 Tue 8.9 425 1.026
Jun 11 Sun 1.026
Jun 10 Sat 9.6 420 1320 2 0.10 1.026
May 31 Wed 9.7 430 8.1 1170 2 0.10
Apr 27 Thu 8.5 430 1170 5 0.10 1.026
Apr 17 Mon 10.2 430 8.1 1350 5 0.10
Apr 9 Sun 9.5 440 8.1 1150 2 0.10
Apr 4 Tue 9.0 410 1170 5 0.10
Mar 3 Fri 8.3 450 1230 1.026
Feb 28 Tue 8.3 450 1230 1.026
Feb 24 Fri 8.5 450 1200 1.026
Feb 21 Tue 10.5 450 1230 1.026
Feb 14 Tue 9.0 430 1200 1.026
Feb 7 Tue 8.3 410 1200 1.026