12.0 dKH
 
Nov 22
Alkalinity
0.00 ppm
 
Nov 22
Ammonia
5 ppm
 
Nov 22
Nitrate
0.00 ppm
 
Nov 22
Nitrite
8.4 pH
 
Nov 22
pH
0.00 ppm
 
Nov 22
Phosphate
1.023 SG
 
Nov 22
Salinity
78.3 F
 
Nov 22
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
pH
ppm
SG
F
Nov 22 Tue 12.0 0.00 5 0.00 8.4 0.00 1.023 78.3
Nov 21 Mon 12.0 0.00 5 0.00 8.4 0.25 1.024 78.9
Nov 20 Sun 12.0 0.00 5 0.00 8.4 0.25 1.022 79.4
Nov 19 Sat 0.00 5 0.00 8.4 1.022 79.7
Nov 18 Fri 0.00 20 0.00 8.4 1.0235 79.4
Nov 17 Thu 0.00 10 0.25 8.2 1.024 79.5
Nov 16 Wed 0.25 10 0.25 8.4 1.024 79.5
Nov 15 Tue 0.25 10 0.25 8.4 1.024 79.6
Nov 14 Mon 0.00 10 0.25 8.3 1.024 79.6
Nov 13 Sun 0.25 10 0.25 8.2 1.023 79.5
Nov 12 Sat 0.00 10 0.25 8.2 1.0225 79.4
Nov 11 Fri 0.50 10 0.25 8.4 1.0225 78
Nov 10 Thu 0.25 20 0.25 8.4 1.024 78.9