8.0 dKH
 
Nov 10
Alkalinity
0.00 ppm
 
Nov 10
Ammonia
321 ppm
 
Nov 10
Calcium
0.00 ppm
 
Nov 9
Phosphate
1.026 SG
 
Nov 9
Salinity
81 F
 
Nov 9
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
SG
F
Nov 10 Sun 8.0 0.00 321
Nov 9 Sat 0.00 1.026 81