Randall's Goby Thumbnail
  • 0
  • 0
  • Randall's Goby / Amblyeleotris randalli
Orange Stripe Prawn Goby