14.0 dKH
 
Jan 31
Alkalinity
5 ppm
 
Jan 31
Nitrate
8.1 pH
 
Feb 2
pH
0.34 ppm
 
Jan 31
Phosphate
1.025 SG
 
Jan 20
Salinity
78.1 F
 
Jan 22
Temperature
dKH
ppm
pH
ppm
SG
F
Feb 2 Sat 8.1
Jan 31 Thu 14.0 5 0.34
Jan 25 Fri 0.50
Jan 22 Tue 78.1
Jan 20 Sun 1.025 78.1
Jan 14 Mon 1.024
Jan 13 Sun 1.030