pH (pH)

Average 7.36
Range 1.2
Max 7.6
Min 6.4
High 8.5
Low 5.5
Target 7.0
Date Value
Dec 14, 2017 20:21 7.6 pH
Sep 20, 2017 10:46 7.6 pH
Aug 4, 2017 02:11 7.6 pH
Jul 2, 2017 23:21 7.6 pH
Jun 26, 2017 01:00 7.6 pH
Jun 19, 2017 23:57 7.6 pH
Jun 10, 2017 02:30 7.6 pH
May 15, 2017 11:17 7.4 pH
May 11, 2017 02:32 7.6 pH
May 2, 2017 12:03 7.6 pH
Apr 25, 2017 10:50 7.6 pH
Apr 18, 2017 05:41 7.4 pH
Apr 12, 2017 10:49 7.2 pH
Apr 6, 2017 07:28 7.2 pH
Mar 29, 2017 07:15 7.0 pH
Mar 21, 2017 04:14 6.8 pH
Mar 15, 2017 22:47 7.6 pH
Feb 27, 2017 18:46 7.6 pH
Feb 21, 2017 05:08 6.6 pH
Feb 15, 2017 01:26 6.4 pH
Feb 7, 2017 05:29 7.6 pH
Jan 28, 2017 20:33 7.6 pH
Import