• 0
  • 0
  • Zebra Moray Eel / Gymnomuraena zebra