7.6 dKH
 
Nov 19
Alkalinity
0.25 ppm
 
Nov 16
Ammonia
432 ppm
 
Nov 16
Calcium
1335 ppm
 
Nov 16
Magnesium
1 ppm
 
Nov 16
Nitrate
0.00 ppm
 
Nov 16
Nitrite
8.2 pH
 
Nov 16
pH
0.09 ppm
 
Nov 16
Phosphate
1.025 SG
 
Nov 16
Salinity
77.7 F
 
Nov 16
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
pH
ppm
SG
F
Nov 19 Tue 7.6
Nov 16 Sat 7.3 0.25 432 1335 1 0.00 8.2 0.09 1.025 77.7
Nov 13 Wed 7.0 434 1.025 79.8
Nov 10 Sun 7.3 0.00 469 1305 1 0.00 8.0 0.03 1.026 81.8
Nov 8 Fri 442
Nov 6 Wed 7.6 410 1290
Nov 3 Sun 8.3 425
Nov 2 Sat 8.2 1410 1.025
Nov 1 Fri 8.2 0.00 1.025
Oct 31 Thu 7.7 5 1.025
Oct 29 Tue 8.0 430 0.00 1.025
Oct 25 Fri 8.2 440 1.026
Oct 23 Wed 1.026
Oct 22 Tue 8.6 445 1.026
Oct 20 Sun 9.3 1.026
Oct 18 Fri 9.3 0.00 0.00 0.00 1.025
Oct 17 Thu 9.9 1.023
Oct 16 Wed 10.2 1.023
Oct 15 Tue 9.9 450
Oct 14 Mon 10.2 1.023
Oct 9 Wed 10.5 1.025
Aug 22 Thu 0.00 0.00 0.25 8.0 1.023
Aug 19 Mon 1.023
Aug 14 Wed 0.28 10 1 8.4 1.0195
Aug 10 Sat 0.50 10 0.50 8.4 1.020