0.00 ppm
 
Jan 18
Ammonia
0.00 ppm
 
Jan 18
Nitrate
7.4 pH
 
Jan 3
pH
ppm
ppm
pH
Jan 18 Sat 0.00 0.00
Jan 3 Fri 0.00 7.4