7.3 dKH
 
Nov 26
Alkalinity
0.00 ppm
 
Oct 26
Ammonia
483 ppm
 
Nov 26
Calcium
1300 ppm
 
Oct 29
Magnesium
0.29 ppm
 
Oct 26
Nitrate
7.67 pH
 
Nov 26
pH
0.23 ppm
 
Oct 26
Phosphate
1.025 SG
 
Nov 26
Salinity
3 ppm
 
Nov 26
TDS
79.9 F
 
Nov 26
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
ppm
pH
ppm
SG
ppm
F
Nov 26 Thu 7.3 483 7.67 1.025 3 79.9
Nov 10 Tue 7.72
Oct 31 Sat 80.2
Oct 29 Thu 7.6 1300
Oct 26 Mon 7.2 0.00 370 1000 0.29 8.2 0.23 1.024 79.4
Oct 9 Fri 3
Oct 8 Thu 0.00
Oct 7 Wed 7.7 0.00 375 1320 8.0 1.024 80.9
Sep 30 Wed 5
Sep 21 Mon 4 79.8
Sep 18 Fri 0.05
Sep 14 Mon 15
Sep 11 Fri 8.3 0.00 380 1240 12 8.0 0.04 1.024 80.3
Sep 9 Wed 0.22 80.4
Aug 27 Thu 0.17
Aug 26 Wed 10 0.16
Aug 24 Mon 6.8 385 1280 0.29
Aug 23 Sun 0.00 7 8.2 0.75 1.024 78.4
Aug 16 Sun 1.3
Aug 14 Fri 0.74 2 78
Aug 11 Tue 9.0 0.00 380 1340 22 8.0 1.6 1.024 1 81
Aug 5 Wed 1.3
Aug 4 Tue 9.1 0.00 385 1080 20 8.0 0.54 1.024 1 81
Jul 30 Thu 9.2 420 1280 25 81
Jul 29 Wed 9.5 0.00 370 1160 23 1.023 1 81.1
Jul 24 Fri 22
Jul 19 Sun 20
Jul 17 Fri 10.8 0.00 400 1400 20 8.0 1.023 1 81.2
Jul 8 Wed 12.6 0.18 420 1280 20 8.0 1.023 1 80.7