• 0
  • 0
  • Pulsating Xenia / Xenia elongata
Frag- white