10.9 dKH
 
Jan 28
Alkalinity
380 ppm
 
Jan 28
Calcium
1240 ppm
 
Jan 25
Magnesium
0.50 ppm
 
Jan 25
Nitrate
250 mV
 
Jan 28
ORP
8.31 pH
 
Jan 28
pH
1.025 SG
 
Jan 28
Salinity
79 F
 
Jan 28
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
mV
pH
SG
F
Jan 28 Sat 10.9 380 250 8.31 1.025 79
Jan 27 Fri 11.0 350 253 8.06 1.025 78.6
Jan 26 Thu 247 8.05
Jan 25 Wed 350 1240 0.50 240 8.32
Nov 29 Sat 260 1.025 76.3
Nov 23 Sun 275