10.8 dKH
 
Nov 8
Alkalinity
0.00 ppm
 
Nov 8
Ammonia
460 ppm
 
Nov 8
Calcium
1260 ppm
 
Nov 8
Magnesium
10 ppm
 
Nov 8
Nitrate
7.8 pH
 
Nov 8
pH
0.1 mgL
 
Nov 8
Phosphate
1.024 SG
 
Nov 8
Salinity
79 F
 
Nov 8
Temperature
dKH
ppm
ppm
ppm
ppm
pH
mgL
SG
F
Nov 8 Mon 10.8 0.00 460 1260 10 7.8 0.1 1.024 79
Oct 26 Tue 8.4 470 1305 7.8 1.025
Oct 22 Fri 8.2 0.00 420 1200 10 7.4 0.1 1.025 79
Oct 19 Tue 8.4 0.00 420 1230 10 7.4 0.1 1.025 79.2