ORP Parameters

Value Date
Sat Jul 13, 2019 00:19 322 mV
Sat Jul 6, 2019 00:39 330 mV
Fri Jun 7, 2019 13:56 322 mV
Fri May 10, 2019 03:14 361 mV
Sun Feb 24, 2019 19:12 325 mV
Thu Feb 7, 2019 19:27 325 mV
Tue Feb 5, 2019 19:25 327 mV
Mon Feb 4, 2019 19:25 320 mV
Sun Feb 3, 2019 19:25 323 mV
Sat Feb 2, 2019 19:25 329 mV
Fri Feb 1, 2019 19:25 318 mV
Import