7.0 pH
 
Jan 8
pH
0.00 ppm
 
Jan 8
Ammonia
0.00 ppm
 
Jan 8
Nitrite
0.02 ppm
 
Jan 8
Nitrate
pH
ppm
ppm
ppm
Jan 8 Sun 7.0 0.00 0.00 0.02