18 Fish

3 Bloodfin Tetra Aphyocharax Anisitsi
2 Dwarf Gourami Colisa lalia
2 Giant Danio Danio aequipinnatus
3 Giant Gourami Colisa fasciata
6 Gold Skirt Tetra Gymnocorymbus sp
2 Neon Tetra Paracheirodon Innesi