Skimmer
Coralife Skimmer
Installed on July 11, 2015
UV
Unknown UV
Installed on July 11, 2015