June 2015
Sun
7
Dosed 2.5 ml of Alk Dose C-Balance B
Wed
3
Dosed 2.5 ml of Alk Dose C-Balane B
Tue
2
Dosed 2.5 ml of All Dose C-Balance B
Dosed 2 ml of Alk Dose C-Balance B
Mon
1
Dosed 3 ml of Alk Dose C-Balance B
24 hrs after water change
May 2015
Sun
31
Dosed 2 ml of Alk dose C-Balance B
Sat
30
Dosed 2 ml of Alk dose c-Balane B
Thu
28
Dosed 3 ml of Alk dose C-Balance B
Dosed 2 ml of Alk dose C-Balance B